Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các quick note Bảng Quản Lý thông tin quick note

ID Nội dung Trường hợp Edit Remove
1 In stock wrong item 1
2 In stock higher price 2
3 In stock long shipping time 3
4 In stock not enough item 4
5 In stock limited shipping address 5
6 In stock wrong address 6
7 In stock payment error 7
8 In stock client cancel 8
9 In stock client update info 9
10 Currently unavailable 10
11 Buying options higher price 11
12 Temporarily Out Of Stock 12
13 Amazon Dog 13
14 Long Time Shipping - Ordered Đơn hàng ship lâu , đã order
15 PP Limit chờ gỡ
16 PP Limit 180d
17 Đã gửi check out WM
18 Tự check out = Wm
19 Đơn lãi ít
20 PP Limit (waiting for verify)
21 Check out by other
22 Check t by ourselve
23 Not enough Profit

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :