Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các DB đang có trên hệ thống Bảng DB

ID Store Name Hosting Port DB Name DB User DB Pass Xoá
1 beautysuppliers.org.beauty-health 135.148.168.235 33013 beauty_health beautyroot TUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRj
2 beautysuppliers.org.small-itm 135.148.168.235 33014 clothing beautyroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
3 beautysuppliers.org.small-items 135.148.168.235 33015 smallitems beautyroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :